Zuid-Afrika

kinder die lachen in zuidafrika

In april 2022 is gestart met de tweede fase van het Bona Ubuntuprogramma. De algemene doelstelling is ervoor te zorgen dat slechtziende en blinde kinderen in de leeftijd van nul tot achttien jaar zich optimaal kunnen ontwikkelen en kunnen deelnemen aan een inclusieve samenleving, thuis, op school en in de gemeenschap. Het programma wil dit bereiken door een veelzijdige holistische aanpak, die zich richt op het versterken en trainen van kinderen met een visuele beperking, hun verzorgers en professionals uit het supportsysteem. Ook is er aandacht voor het structureel verbeteren van bestaande structuren en systemen voor zorg en dienstverlening aan jongeren met een visuele beperking.

Door het programma te richten op drie sporen van verandering (toegang tot relevante informatie, middelen en betaalbare diensten; mondige mensen met een visuele beperking in een inclusieve samenleving; onderwijs, zorg en dienstverlening van goede kwaliteit voor mensen met een visuele beperking), wordt ervoor gezorgd dat de programmadoelstellingen worden gehaald en dat er een positief effect is op het leven van kinderen met een visuele beperking.
In fase 2 wordt de nadruk gelegd op:

• Onderwijs, vooral door het trainen van docenten van leerlingen met een visuele beperking, het opzetten van een kleuterschool voor kinderen met een visuele beperking én het bieden van ambulante ondersteuning voor leerlingen met een visuele beperking in het reguliere onderwijs.
Aangezien de doelgroep in fase 2 is uitgebreid van kinderen tot negen jaar naar kinderen tot achttien jaar en het programma zich nu richt op de hele Oostkaap, lag de nadruk het afgelopen jaar op de speciale scholen voor leerlingen met een visuele beperking en dan met name op het trainen en bijscholen van de leerkrachten op het gebied van visuele beperkingen, rekenen en klassenmanagement. Dit is zowel door lokale als door Visiotrainers gedaan.
Het kleuterklasje is inmiddels geïntegreerd in een regulier ECD-centrum. Er is een apart lokaal waar gericht aan specifieke vaardigheden gewerkt kan worden. Overige activiteiten vinden samen met de andere kinderen plaats.
• Empowerment van kinderen met een visuele beperking en hun verzorgers door het aanbieden van een naschools programma op scholen voor leerlingen met een visuele beperking, workshops over rechten, supportgroepen en workshops voor verzorgers.
In 2022 is gestart met beroepsonderwijs, een ambassadeurstraining, een programmeerproject
en een schaakclub.

In december vond het eerste zomerkamp plaats voor kinderen met een visuele beperking uit het reguliere onderwijs. Het was voor hen fijn om met elkaar te kunnen praten en leuke dingen te doen. De groep ziet elkaar nu tijdens wekelijkse meetings.

• Screening en opsporing op scholen, kinderdagverblijven en crèches, gericht op vroegtijdige opsporing van visuele problemen en daaropvolgende interventie. Dit gebeurt in de vorm van behandeling, brillen, verdere verwijzing of revalidatie.
In 2022 zijn 5500 kinderen gescreend. Iets meer dan 300 kinderen kregen gratis een bril. Ook zijn 400 mensen getraind om visusbeperkingen op te sporen.
• Bewustwording in verschillende settings, zoals scholen en klinieken in de gemeenschappen.
In 2022 zijn antipestworkshops gestart, die aandacht besteden aan integratie en respect voor kinderen met een beperking. Op een interactieve, speelse manier wordt zo ingezoomd op normen en waarden en het doorbreken van stereotype beeldvorming.
Er is een team gevormd rondom het thema bewustwording. De teamleden hebben samen een poster-campagne opgezet en binnen het eigen netwerk workshops verzorgd om deze posters te verspreiden en aandacht te vragen voor de inhoud (signalen die duiden op visusproblemen).
• Revalidatie en gezondheid, voornamelijk door het trainen en bijscholen van professionals die werken met slechtziende en blinde kinderen.
Er is door Visiomedewerkers een train-de-trainer-training gegeven aan optometristen voor het doen van een goed lowvisiononderzoek.

Het programma werd beïnvloed doordat de lokale coördinator vier maanden met verlof was. Enkele activiteiten zijn daardoor uitgesteld.
Door voortdurend te netwerken worden er steeds meer partnerschappen opgebouwd met stakeholders op verschillende gebieden in de Oostkaap. Het belangrijkste partnerschap is de Small Projects Foundation. Het gaat hier om een vital partner. Door nauw samen te werken zijn het netwerk en de doelgroep zeker vergroot.

Ga naar de inhoud