Oeganda

Klaslokaal in uganda

Veel jongeren met een visuele beperking kunnen in Oeganda geen werk vinden. Ook maken veel jongeren niet de overstap van basisschool naar middelbaar onderwijs en nog minder jongeren halen een vervolgstudie. Samen met de Faculty of Special Needs and Rehabilitation van de Kyambogo University (KyU) heeft Visio International het programma All we see is possibility ontwikkeld voor jongeren van elf tot dertig jaar met een visuele beperking. Het doel van het programma is het vergroten van de participatie van deze jongeren in de samenleving.

Vanaf 2022 is de scope van het programma verbreed en deze richt zich nu ook op leerlingen die staan voor de overstap van het basis- naar het middelbaar onderwijs en van het middelbaar naar het vervolgonderwijs. Naast tien middelbare scholen zijn er 22 basisscholen en tien universiteiten betrokken bij het programma. Op enkele speciale scholen na zijn dit bijna allemaal reguliere onderwijsinstellingen met een groep visueel beperkte leerlingen. Ook wordt op kleine schaal gewerkt met jongeren die niet naar school gaan en hun verzorgers. Deze groep is moeilijker te bereiken, omdat de jongeren verspreid zitten in gemeenschappen en er geen betrouwbare gegevens zijn over waar ze zich bevinden.

Actieve betrokkenheid en medezeggenschap van jongeren uit de doelgroep zijn een belangrijk uitgangspunt van het programma. Regelmatig vinden er jongerenconsultaties plaats en jongeren zijn vertegenwoordigd in de stuurgroep van het programma. Er worden trainingen gegeven aan de jongeren, waarin wordt gewerkt aan zelfkennis, onafhankelijkheid en zelfvertrouwen.

Verder wordt er sterk ingezet op het creëren van bewustwording bij ouders, zodat ze hun kinderen naar school (blijven) sturen en hen waar nodig ondersteunen.
Steeds meer docenten op de betrokken scholen zijn getraind in het onderwijzen van leerlingen met een visuele beperking, zoals de wiskunde-, huishoudkunde- en vertrouwensdocenten. Naast verbetering van het onderwijs voor visueel beperkte leerlingen, is er een inclusievere schoolomgeving ontstaan, omdat meer docenten weten hoe ze deze groep kunnen ondersteunen.
Oogzorgmedewerkers gespecialiseerd in slechtziendheid zijn schaars in Oeganda. Het aantal neemt geleidelijk toe, sinds de start van een optometriefaculteit aan de Makerere Universiteit, waarmee nauw wordt samengewerkt. Verder worden deze specialisten zo efficiënt mogelijk ingezet, zodat zo veel mogelijk slechtziende leerlingen op de scholen een gedegen visueel functieonderzoek krijgen en de juiste hulpmiddelen krijgen voorgeschreven. Een ziekenhuis coördineert de uitgave en distributie van deze hulpmiddelen.
In samenwerking met de scholen en het programma zijn resource rooms ingericht, waar visueel beperkte leerlingen toegang hebben tot geavanceerde, passende hulpmiddelen en toegankelijk leermateriaal. Hierdoor zijn ze niet meer afhankelijk van ziende leerlingen of leraren bij het maken van huiswerk. Op elke school zijn leraren getraind in het gebruik en onderhoud van deze hulpmiddelen.

Verder beoogt het programma het beleid te beïnvloeden door bewustwording, het laten zien van goede praktische voorbeelden, alsook het gezamenlijk uitvoeren van programma- en belangenbehartigings-activiteiten met verschillende betrokken partijen. Dat zijn naast de jongeren zelf en hun ouders/verzorgers, de belangenorganisaties van mensen met een handicap, alsook de Kyambogo Universiteit, de ministeries van Onderwijs, Gezondheidszorg en Sociale Zaken, de betrokken basis- en middelbare scholen en universiteiten, ziekenhuizen en (inter)nationale niet-gouvernementele organisaties, zoals Sight Savers en Light for the World.

Ga naar de inhoud