Topzorg

Op het gebied van visuele revalidatie is Visio de grootste aanbieder in Nederland. Visio onderscheidt zich bovendien nationaal en internationaal als een expertiseorganisatie die zorg aanbiedt die elders niet te verkrijgen is. Met het programma TopZorg wil Visio een deel van deze zorg, namelijk automobiliteit en niet aangeboren hersenletsel (NAH), verder ontwikkelen naar een niveau dat in ziekenhuizen ‘topklinisch’ of bij GGZ ‘topreferent’ wordt genoemd.

Het is de bedoeling om aan alle cliënten vanuit de geselecteerde regionale centra structureel topklinische zorg beschikbaar te stellen. Zo zijn zij er zeker van dat ze de modernste, optimale diagnostiek en behandeling krijgen voor hun zeldzame of complexe visuele problematiek. Voor Novum was dit een lastig te beoordelen aanvraag, omdat het project zich meer richtte op de inrichting van de zorg dan op de zorg zelf. In 2018 heeft Novum daarom een externe adviseur ingeschakeld en onderzoek laten doen naar de toegevoegde waarde van dit project voor de cliënt. Conclusie was dat de toegevoegde waarde er wel degelijk is. De externe adviseur heeft wel een aantal aanbevelingen gedaan omtrent de projectinvulling en organisatie, die door Visio zijn overgenomen. In het najaar van 2020 heeft er een proefvisitatie plaatsgevonden door Stichting Topcare. In 2021 wordt het traject afgerond met een definitieve visitatie in de zomer.

Naar de inhoud springen