Geschiedenis

Oorsprong vermogen (rechtsvoorgangers) Koninklijke Visio
Voor een comité van Amsterdamse vrijmetselaars was het bewijs van Valentin Haüy de aanleiding om in 1808 het Instituut Tot Onderwijs van Blinden op te richten. Het was de eerste school voor blinde kinderen in Nederland. Vanuit dit instituut ontstonden in de loop van de negentiende en twintigste eeuw verschillende gespecialiseerde instellingen. Uiteindelijk vormden die samen het huidige Koninklijke Visio. Het heeft vervolgens bijna 150 jaar geduurd voordat de bekostiging van de zorg, het (speciaal) onderwijs en de revalidatie aan de doelgroep geheel een publieke taak werd. Lange tijd is dit (deels) een zaak van liefdadigheid geweest. Hierdoor is vanuit Koninklijke Visio een omvangrijk particulier bijeengebracht vermogen opgebouwd dat in 1984 door Visio overgedragen is aan (de rechtsvoorganger van) Visio Foundation, statutair gevestigd in Amsterdam.

Oorsprong vermogen (rechtsvoorgangers) Stichting Grenzeloos Zicht
Op 30 maart 1845 wordt in Den Haag Nicolaas Martinus Schild geboren, een onderwijzer die door een pokkenepidemie in 1871 op 26-jarige leeftijd blind wordt. In 1890 besluit Martinus Schild zijn verdere leven te wijden aan het verbeteren van het lot van blinden. Hij leert het brailleschrift lezen en vertaalt een aantal Duitse en Engelse werken voor blinde lotgenoten. In 1898 wordt hij gekozen tot voorzitter van de ‘Nederlandschen Blindenbond’. In 1899 richt de Martinus Schild in Den Haag de ‘Vereeniging voor Nationale Blindenzorg’ op en wordt ook daarvan voorzitter. De vereniging wordt goedgekeurd en erkend bij Koninklijk besluit in 1905. Prins Hendrik aanvaardt het beschermheerschap. In de statuten van deze vereniging wordt onder meer als doel gesteld de oprichting van een tehuis voor alleenstaande blinden. Daartoe wordt in 1904 de ‘Stichting Te Huis voor Alleenstaande Blinden’ opgericht.
Martinus Schild en talrijke helpers reizen door het land om belangstelling te wekken voor de oprichting van dit tehuis en geld hiervoor in te zamelen. In 1908 is voldoende kapitaal bijeengebracht en wordt een terrein van 5 hectare groot in Wolfheze gekocht. De keuze voor Wolfheze wordt mede bepaald door de aanwezigheid van een treinstation. In 1912 is het tehuis klaar en vindt de plechtige opening van het tehuis plaats door prins Hendrik.
Na de 2e wereldoorlog wordt de financiering van het zorg een publieke taak. In 1968 wordt daarom het particulier opgebouwde vermogen gescheiden van de exploitatie en Stichting Beheer ’t Schild opgericht. Lange tijd blijven ’t Schild en Stichting Beheer ’t Schild met elkaar verbonden, totdat het zorgcentrum Stichting ‘t Schild failleert in 2022. Het zorgcentrum wordt overgenomen door Stichting Pleyade inclusief het daarbij behorende vastgoed.
Stichting Beheer ’t Schild die zich al meer dan 100 jaar richt op preventie en genezing van blindheid en slechtziendheid wijzigt haar naam naar Grenzeloos Zicht en gaat in 2023 op zoek naar een passende partner.

Fusie
Per 1 januari 2024 fuseert Stichting Grenzeloos Zicht met Stichting Visio Foundation en gaan samen verder onder de naam Visio Foundation. Visio Foundation is hiermee een van de grootste fondsen in Nederland die zich inzet voor het welzijn van blinde en slechtziende mensen in Nederland en daarbuiten. Waar Visio Foundation eerder focuste op kennisontwikkeling voor zorg, revalidatie en onderwijs en projecten vanuit Koninklijke Visio voorrang kregen, komt daar nu aandacht bij voor juist niet-Visio projecten die het welzijn van de doelgroep op andere manieren vergroten.

 

 

 

Ga naar de inhoud