Lees Voor

Waar wij voor staan

Mensen met een beperking kregen vele eeuwen nauwelijks een plek in de samenleving. In de oudheid werd deze groep aan hun lot overgelaten of onmiddellijk bij de geboorte gedood. Volgens het Griekse principe van de mens sana in corpore sano (een gezonde geest in een gezond lichaam) was een kind met een beperking onvolwaardig. In de middeleeuwen was de situatie niet veel beter. Beperkingen werden beschouwd als straffen van god, kinderen met een beperking waren ‘wisselkinderen’ waarbij de duivel het goede kind had meegenomen en zijn eigen ‘slechte’ kind had achtergelaten. 

Pas aan het einde van de 18e eeuw kwam hierin verandering voor kinderen met een visuele beperking. Valentin Haüy (1745-1822) liet zien dat hij een zestienjarige blinde bedelaar met bewegelijke houten letters en cijfers kon leren lezen. Het missen van een zintuig stond niet meer gelijk aan ook dom zijn. Voor een comité van Amsterdamse vrijmetselaars was dit in 1808 aanleiding om het Instituut Tot Onderwijs van Blinden op te richten. Het was de eerste school voor blinde kinderen in Nederland. Vanuit dit instituut ontstonden in de loop van de negentiende en twintigste eeuw verschillende gespecialiseerde instellingen. Uiteindelijk vormden die samen het huidige Visio.

Het heeft vervolgens bijna 150 jaar geduurd voordat de bekostiging van de zorg, het (speciaal) onderwijs en de revalidatie aan de doelgroep geheel een publieke taak werd. Lange tijd is dit (deels) een zaak van liefdadigheid geweest. Hierdoor is een omvangrijk particulier bijeengebracht vermogen opgebouwd dat in 1984 door Visio overgedragen is aan (de rechtsvoorganger van) Visio Foundation, statutair gevestigd in Amsterdam. Visio Foundation is hiermee een van de grootste fondsen in Nederland die zich met zijn samenwerkingspartner Visio inzet voor het welzijn (care) van blinde en slechtziende mensen in Nederland en daarbuiten. 

Samen met Visio

Sinds zijn oprichting realiseert Visio Foundation zijn doelstellingen samen met Visio, die de projecten en programma’s veelal uitvoert of toeziet op de uitvoering. Visio heeft zich ontwikkeld tot systeemaanbieder en heeft een krachtige positie in de Zintuiglijk Gehandicaptensector. Zowel deze positie als de historie zijn altijd richtinggevend geweest voor de visie en missie van Visio Foundation. Ofschoon Visio Foundation ook niet-Visio projecten ondersteunt, heeft Visio altijd een belangrijke stem. Met name als het gaat om wat relevant is voor de doelgroep. 

Visie

  • (Inclusieve samenleving) Visio Foundation staat samen met zijn samenwerkingspartner Visio voor een inclusieve samenleving. Een inclusieve samenleving is een samenleving waarin voor iedereen plek is. Ook voor mensen met een beperking. Belangrijke begrippen daarbij zijn participatie, gelijke kansen, toegankelijkheid en respect voor de waardigheid en persoonlijke autonomie.  Een samenleving waarin iedereen kan ‘meedoen’.
  • (Recht en geen zaak van liefdadigheid) Daarnaast is Visio Foundation samen met zijn samenwerkingspartner Visio van mening dat ‘meedoen’ een recht is en geen zaak van liefdadigheid.

 

Missie

Visio Foundation wil in binnen- en buitenland voor de doelgroep impact realiseren door jaarlijks een bedrag ter beschikking te stellen voor de financiering van projecten en programma’s in de care (niet cure).  Hij hanteert daarbij de volgende uitgangspunten.  Het betreffen projecten en programma’s:

  • (Relevantie) die door (het systeem d.w.z. ouders, professionals etc. rondom) de doelgroep worden ervaren als leemte.
  • (Complementair aan reguliere financiering) als en voor zover deze niet voor reguliere bekostiging in aanmerking komen.
  • (Innovatie of aanvulling) die bijdragen aan vernieuwingen in het onderwijs, de revalidatie, de zorg, en de toegankelijkheid van de samenleving, of daarop een aanvulling vormen.
  • (Duurzaam) waarvan de uitkomsten de positie en welzijn van de doelgroep versterken en er (op termijn) zicht is op reguliere bekostiging. Visio Foundation financiert geen projecten/programma’s structureel.
  • (Gewoon waar kan, speciaal waar moet) die een aanvulling zijn op bestaande structuren. In Nederland is de Zintuiglijk Gehandicaptensector een relatief kleine, gevarieerde en complexe doelgroep (circa 300.000 mensen) met een grote diversiteit aan hulpvragen. De impact van een zintuiglijke beperking raakt immers alle aspecten van het leven en niet zelden levenslang. Gezien de omvang van de doelgroep kan daarom het beste gebruik gemaakt worden van de bestaande infrastructuur, technologie voorzieningen etc. 
  • (Reactief) Visio Foundation voert zelf geen projecten/programma’s uit. In principe vraagt Visio Foundation om co-financiering van de aanvrager zelf.
  • (Transparantie) Visio Foundation wil zijn missie op een transparante en professionele wijze realiseren.
  • (Continuïteit) Tevens wil Visio Foundation zijn vermogen op de lange termijn in reële termen in stand houden om jaarlijks een in koopkracht zo gelijk mogelijk bedrag ter beschikking te kunnen stellen.
 
 
Naar de inhoud springen