Over ons

Stichting Novum beheert kapitaal dat afkomstig is uit particulier vermogen. Al twee honderd jaar worden met dit geld projecten en programma’s ondersteund die bijdragen aan het welzijn van mensen met een visuele beperking in Nederland of daarbuiten.

Het vermogen dat Stichting Novum sinds haar oprichting in 1984 beheert, is in de voorafgaande 175 jaar ontstaan dankzij giften, donaties, legaten en beleggingsresultaten.

Op 13 november 1808 heeft een comité van Amsterdamse vrijmetselaars het Instituut Tot Onderwijs van Blinden opgericht. Het was de eerste school voor blinde kinderen in Nederland. Er bestond toen nog geen door de staat gefinancierd speciaal onderwijs. De opleiding en verzorging van blinde en slechtziende mensen waren een zaak van liefdadigheid. Vanuit dit instituut ontstonden in de loop van de negentiende en twintigste eeuw verschillende gespecialiseerde instellingen. Uiteindelijk zouden die samen het huidige Koninklijke Visio vormen.

Pas na de Tweede Wereldoorlog begon de staat met de financiering van het speciaal onderwijs en de hulpverlening. Toen de bekostiging een publieke taak werd, is het particulier bijeengebrachte vermogen ondergebracht in enkele fondsen en verenigingen. Deze fondsen zijn later overgedragen aan Stichting Novum, statutair gevestigd te Huizen.

De statutaire doelstelling van Stichting Novum luidt: ‘Het zonder winstoogmerk bevorderen van activiteiten, gericht op het welzijn van slechtziende en blinde en meervoudig beperkte slechtziende en blinde mensen in Nederland en daarbuiten; alsmede het beheren of doen beheren (waaronder het beleggen) van het vermogen van de stichting, ter bereiking van haar doel.

Stichting Novum stelt zich ten doel om jaarlijks zo veel mogelijk een in koopkracht gelijkblijvend bedrag ter beschikking te stellen voor de financiering van projecten en programma’s en tevens haar vermogen op de lange termijn in reële termen in stand te houden. Stichting Novum ondersteunt projecten en programma ’s in binnen- en buitenland die op de lange termijn een wezenlijke bijdrage leveren aan het welzijn van de doelgroep. Zij wil haar doelstelling op een transparante en professionele wijze realiseren.