Ghana

Het programma Holistic Development of Visually Impaired Children (HODVIC) is gebouwd rondom de zes speciale scholen voor blinde en slechtziende kinderen in Ghana. Deze scholen staan verspreid over het land in zes verschillende districten. In eerste instantie richtte HODVIC zich met name op kinde-ren tot zes jaar. De gedachte was dat vooral jonge kinderen vaak onder de radar van de zorgverlening blijven en dat vroege diagnostisering van oogproble-men deze kinderen op vroege leeftijd kan binden aan de zorgverlening. Daarom werd vooral ingezet op het vergroten van de capaciteit op screening en assess-ment bij oogzorg. Daarnaast is er gewerkt aan verbetering van de samenwerking tussen maatschappelijk werkers, onderwijzend personeel en oogspecialisten, zodat kinderen met oogproblemen en hun verzorgers de juiste zorg krijgen aangeboden.

In april 2022 is fase 2 van het programma van start gegaan. In deze fase is de leeftijd van de doelgroep opgerekt naar vijftien jaar. Daarmee loopt het programma synchroon met kinderen in de leeftijd van
de basic education (primary + junior secondary).
In 2022 is de focus meer dan voorheen op de zes interventiedistricten komen te liggen. De training of trainers op centraal niveau, waarop in fase 1 de nadruk lag, heeft een sneeuwbaleffect gehad voor trainingen aan professionals in de zes districten. Daarnaast
zijn er per district multidisciplinaire districtteams opgezet, bestaande uit professionals uit verschillende sectoren. HODVIC helpt de districtteams bij het coördineren en harmoniseren van verschillende activiteitenplanningen van hun werkgevers en bij voorlichtings- en bewustwordingsinterventies. De districtteams hebben daarbij nauw samengewerkt met organisaties uit het maatschappelijk middenveld ter plekke, zoals de Ghana Blind Union (GBU) en Blind Sparks. De voorlichting in de districten is daarnaast ondersteund door VI Ambassadors, die door HODVIC zijn gescout en opgeleid, en waar mogelijk door mediacoverage (kranten, radio, tv).
Op de scholen heeft HODVIC in 2022 de kinderen ondersteund door onderwijzers te trainen, betere oogscreening te organiseren en de toegang tot leerhulpmiddelen te verbeteren. Daarnaast zijn de school clubs in alle zes de speciale scholen geholpen bij het ontwikkelen van activiteiten, zoals braille- leescompetities. Ouders en verzorgers zijn op weg geholpen met voorlichting en psychosociale hulp via de parent associations van de scholen en de parent support groups in de gemeenschappen.

Ga naar de inhoud