De Palestijnse gebieden

Moder en kind in pakistan

In 2022 is de derde fase van het Jusurprogramma op de Westbank gestart. Veel kinderen met een visuele beperking volgen speciaal onderwijs, terwijl ze met wat hulpmiddelen en extra ondersteuning regulier onderwijs zouden kunnen volgen. Ook zijn er kinderen met een visuele en aanvullende beperking, die met extra ondersteuning meer mogelijkheden zouden hebben. Het programma Jusur heeft tot doel volwaardige deelname aan de samenleving van kinderen en jongeren van nul tot achttien jaar met een visuele (meervoudige) beperking, zowel thuis, op school als in hun gemeenschap. Hiervoor wordt gewerkt aan empowerment, sociaal-emotionele ontwikkeling
en participatie van de kinderen zelf en bewustwording bij ouders ten aanzien van het begrijpen en accepteren van de handicap van hun kind. Er wordt ingezet op verbetering van de toegang tot relevante informatie en betaalbaar passend onderwijs en revalidatie. Verder is verbetering van de kwaliteit van onderwijs- en zorgprofessionals een belangrijk aandachtspunt. Daarnaast beoogt het programma beïnvloeding van het overheidsbeleid en zet het in op verbetering van de samenwerking tussen oogzorg, revalidatie, onderwijs en centra voor kinderen met een ernstig meervoudige beperking.
Om dit doel te bereiken, wil het Jusurprogramma een brug slaan tussen alle betrokkenen. Dat zijn de kinderen zelf en hun ouders, belangenorganisaties van mensen met een handicap, alsook BASR
(Bethlehem Arab Society for Rehabilitation, het revalidatiecentrum dat dit programma in de West-bank coördineert), de ministeries van Onderwijs, Gezondheidszorg en Sociale Zaken, speciale scholen voor kinderen met een visuele beperking, centra voor kinderen met een meervoudige beperking en het low-visioncentrum van de An-Najah Universiteit.

In het afgelopen jaar is er veel aandacht besteed aan vertegenwoordiging in het programma van de kinderen zelf. Er is hard gewerkt aan empowerment van jongeren met een visuele beperking en hun ouders. De focus ligt op de capaciteiten van de kinderen en jongeren: wat wel kan. Dit heeft een positief effect op het zelfvertrouwen van de kinderen en hun ouders. Jongeren hebben zelf enkele vertegenwoordigers gekozen uit hun midden, die nauw betrokken zijn bij de coördinatie en implementatie van het programma.
De kinderen worden gescreend en onderzocht. Leerkrachten en supervisors met een blind of slechtziend kind in de klas, zijn getraind en er wordt gewerkt aan de omvorming van speciale scholen tot resourcecentra (of expertisecentra). Naast onderwijs aan kinderen met een visuele (en verstandelijke) beperking, ontvangen ouders en leerkrachten ondersteuning. De centra voor kinderen met een meervoudige beperking hebben de intake gestandaardiseerd en zijn een protocol voor doorverwijzing en opvolging overeengekomen. Hun professionals zijn tijdens de COVID-19-pandemie online getraind en krijgen nu coaching on the job. Waar mogelijk worden lokale trainers ingezet, indien gewenst in samenwerking met internationale trainers. BASR is dit jaar ook aanvaard als lid van het nationale netwerk vroegbegeleiding (early childhood development) vanwege haar kennis en kunde rondom vroeg-begeleiding van jonge kinderen met een visuele (en meervoudige) beperking. Het betreft een unieke samenwerking, onder leiding van UNICEF, tussen de ministeries van Gezondheid, Onderwijs en Sociale Zaken en internationale en lokale organisaties. De samenwerking richt zich op het bieden van ondersteuning aan jonge kinderen tot acht jaar met (een vermoeden van) een ontwikkelingsstoornis en hun ouders.

Ga naar de inhoud