Lees Voor

Onze organisatie

Het bestuur

Het bestuur van Visio Foundation bestaat vanaf 1 januari 2024 uit 5 bestuursleden: Antoin Bruijninckx (voorzitter), Patrick Bronger (penningmeester), Arian Buurman (secretaris), Frans Knüppe en Tom Zwaan. 

Vergoeding aan bestuursleden

De vergoeding die Visio Foundation aan zijn bestuursleden toekent, is een afgeleide van het algemeen niveau van de regeling van de minister van Financiën van 22 november 2004, houdende de vaststelling van de maximumbedragen in het kader van het Vacatiegeldenbesluit 1988 (Regeling maximumbedragen vacatiegeld 2004). Dit bedrag is sinds 2011 niet meer aangepast aan de inflatie. In de jaarrekening zijn de uitbetaalde vergoedingen opgenomen.

Gedragscodes FIN en Visio Foundation

Visio Foundation heeft de ANBI-status. Het bestuur onderschrijft de code ‘Normen Goed Bestuur’ van de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN) door de jaarlijkse Verklaring van Naleving van deze code te ondertekenen (ingangsdatum januari 2018) en zich te laten toetsen. Daarnaast heeft Visio Foundation een eigen gedragscode opgesteld, waarin afspraken staan over het accepteren van attenties en uitnodigingen voor nevenfuncties.

https://fondseninnederland.nl/fin-code-goed-bestuur

Bestuurlijke ondersteuning

Een bestuurssecretariaat, waarvan de medewerkers in dienst zijn van Visio, ondersteunt het bestuur van Visio Foundation wat de werkzaamheden betreft. Het betreft financieel-administratieve, facilitaire en ambtelijke ondersteuning.  

Salariskosten

De werknemers die werkzaamheden verrichten voor Visio Foundation en Visio zijn in loondienst van Visio. Hun salaris is gebaseerd op de FWG 3.0-systematiek cao Gehandicaptenzorg. Deze loonkosten zijn terug te vinden in de jaarrekening. 

blindmaisje in uganda in de klas
Ga naar de inhoud