Microaanvragen

Hoewel Nederland rijk is aan vangnetten, zijn er altijd situaties waarin mensen met een visuele beperking tussen de wal en het schip dreigen te geraken. In 2011 hebben stichting Visio Foundation en Koninklijke Visio een klein fonds opgericht om ervoor te zorgen dat deze mensen de noodzakelijke ondersteuning, revalidatie of hulp(middelen) krijgen. Daarnaast […]

Visusbeleving 3.0

Je kunt pas echt goed rekening houden met je slechtziende familielid, vriendin of cliënt als je begrijpt hoe zij de wereld om hen heen ervaren. Het beter begrijpen van de manier waarop iemand met een visuele beperking de wereld ervaart, leidt tot empathie, betere begeleiding en betere zorg. En daardoor tot betere participatie […]

Technologische kennis delen en gebruiken

Visio heeft veel kennis over en ervaring met technologie en technologische producten die het welzijn van cliënten en leerlingen met een visuele en (zeer ernstige) verstandelijke beperking bevorderen en hun mogelijkheden vergroten. Deze kennis lijkt maar beperkt bij EMB-cliënten en -leerlingen terecht te komen. De ervaring leert dat juist deze groep mensen veel […]

Google Home Vlasborch

Binnen de Vlasborch wonen ouderen met een visuele beperking. Bij Visio is eigen regie een belangrijk onderwerp in het leven van de cliënten. Om de eigen regie en zelfredzaamheid van de visueel beperkte ouderen te vergroten, te versterken of gewoon te behouden, is onderzocht welke (technische) hulpmiddelen daar een rol bij kunnen spelen. […]

E-Visio ‘De toekomst is nu’

Cliënten geven aan zelf meer de regie te willen voeren over hun revalidatietraject. Ze willen digitaal waar het kan en fysiek waar het nodig is. De revalidatiedienstverlening verplaatst zich voor een deel naar online revalidatie (blended revalidatie). Professionals moeten zich bekwamen in nieuwe methoden en de IT-infrastructuur moet worden afgestemd op bruikbaarheid en […]

Kansen voor activering

Een grote groep mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke meervoudige en visuele beperking maakt vaak weinig fysiek contact met de nabije omgeving. Zij raken voorwerpen bijna niet aan, ze onderzoeken niet of nauwelijks materialen in hun omgeving en zoeken amper fysiek contact met hun naaste of begeleider. Zij weten soms niet wat er […]

Training kijkstrategie

De effectiviteit van een training Kijkstrategie voor basisschoolleerlingen met een visuele beperking is nog onvoldoende gemeten. Hoewel eerdere projecten hebben geleid tot een geprotocolleerde training, is gebleken dat er nauwelijks wetenschappelijke evidentie is. Er is geen antwoord op de vraag of kinderen met een visuele beperking andere kijk- strategieën hanteren dan goedziende kinderen. […]

Kennisbasis bij ouderen

In Nederland is 85 procent van de mensen met een visuele beperking 50 jaar of ouder. De prevalentie van visuele problematiek neemt toe bij een leeftijd van 65 jaar en ouder. Een visuele beperking zorgt voor een daling in de kwaliteit van leven en leidt tot een grotere zorgvraag. Een groot deel van […]

VSAS 0-6

Visuele selectieve aandachtsstoornissen (VSAS) zijn de meest voorkomende functionele stoornissen binnen de parapluaandoening cerebraal visuele beperking (CVI). Wanneer er bij jonge kinderen onder de zes jaar of bij kinderen met een verstandelijke beperking aanwijzingen zijn voor VSAS, die passen bij de diagnose CVI, dan kunnen dit soort stoornissen op dit moment nog niet […]

Levensdomeingerichte intake

Er zijn momenteel rond de 160.000 oudere cliënten (bron: Strategiekrant) die op latere leeftijd slechtziend worden. Het blijkt dat deze groep moeilijk bereikt wordt en als ze in beeld komen bij een revalidatie-instelling, dan passen de huidige intake en ondersteuning hier niet voldoende bij. De nu vooral op vaardigheden gerichte gestandaardiseerde revalidatie past […]