ANBI Informatie

Stichting Novum is opgericht in 1984 en ingeschreven onder nummer 41203622 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

RSIN: 8133530
Bezoekadres
Zie contact.

ANBI STATUS
Stichting Novum heeft de ANBI status. Hiertoe dienen op de website een aantal gegevens te worden gepubliceerd. Onderstaand een overzicht van deze gegevens met tevens een vermelding waar de informatie op website van Novum gevonden kan worden. standaardform-publicatieplicht-fondsen-ib-StichtingNovumnov2021

Doelstelling volgens de statuten en het werkterrein
De statutaire doelstelling van Stichting Novum luidt: ‘Het zonder winstoogmerk bevorderen van activiteiten, gericht op het welzijn van slechtziende en blinde en meervoudig beperkte slechtziende en blinde mensen in Nederland en daarbuiten; alsmede het beheren of doen beheren (waaronder het beleggen) van het vermogen van de stichting, ter bereiking van haar doel.’ Het werkterrein van Stichting Novum betreft: ‘Het financieel ondersteunen van projecten en programma’s die bijdragen aan het welzijn van blinde en slechtziende mensen in binnen- en buitenland.’

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
Het beleid van Stichting Novum is terug te vinden in het bestuurlijk jaarverslag. Het jaarverslag en -rekening staan onder ‘Jaarverslagen’.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van Stichting van Novum bestaat uit 5 bestuursleden: Antoin Bruijninckx (voorzitter), Patrick Bronger (penningmeester), Ariette Brouwer (secretaris), Tom Zwaan en Rieneke de Wit.

Beloningsbeleid bestuurders
De vergoeding die Stichting Novum aan haar bestuursleden toekent, is een afgeleide van het ‘algemeen niveau’ van de Regeling van de minister van Financiën van 22 november 2004 houdende de vaststelling van de maximumbedragen in het kader van het Vacatiegeldenbesluit 1988 (Regeling maximumbedragen vacatiegeld 2004).  Deze vergoeding omvat alle persoonlijke onkosten die met het voorbereiden en bijwonen van een vergadering samenhangen, zoals eventueel noodzakelijke reiskosten, kosten van het gebruik van privételefoon, computer en dergelijke. In de jaarrekening zijn de uitbetaalde vergoedingen opgenomen.

Beloningsbeleid medewerkers
De werknemers die werkzaamheden verrichten ten behoeve van Stichting Novum en Koninklijke Visio zijn in loondienst van Koninklijke Visio. Hun salaris is gebaseerd op de FWG 3.0-systematiek Cao Gehandicaptenzorg. Deze loonkosten zijn terug te vinden in de jaarrekening. Het jaarverslag en -rekening staan onder ‘Jaarverslagen’.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten van Stichting Novum
Een overzicht van alle gesteunde projecten en programma’s is te vinden op de website van Novum onder ‘Projecten en programma’s’.

De balans en de staat van baten en lasten
De balans en de staat van baten en lasten is samen met het gehele financiële overzicht van Stichting Novum terug te vinden in de jaarrekening.  Het jaarverslag en -rekening staan onder ‘Jaarverslagen’.

Albino kinderen in kenia
Kind met een virtual reality bril